صنايع روشنایی پارک کالا تولید کننده انواع چراغ پارکی و باغی

قیمت پایه چراغ حلزونی با ارتفاع 140 سانتیمتری

mix@-simamix@-sima
277 بازدید

چراغ های حلزونی یکی دیگر از مدلهای صنایع روشنایی تیاناست .

ارتفاع یک متر و چهل سانتی این محصو لات  طراحی بسیار خاصی را می پزیرد .

لیست قیمت چراغ های حلزونی – خرداد 97
ردیف مدل قیمت ( به تومان)
1 مدل مایا حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
مدل مایا حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
2 مدل روشا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
مدل روشا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
3 مدل روشا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
4 مدل روشا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
5 مدل آراد بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
6 مدل آراد بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
7 مدل آراد کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
8 مدل آراد کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
9 مدل روژیاز متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
10 مدل روژیاز متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
11 مدل روژیاز کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
12 مدل روژیاز کوچک حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
13 مدل ریتا متوسط حلزونی یکطرفه تماس بگیرید
14 مدل ریتا متوسط حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
15 مدل ریتا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
16 مدل ریتا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
17 مدل اروند بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
18 مدل اروند بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
19 مدل اروند کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
20 مدل اروند کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
21 مدل درسا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
22 مدل درسابزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
23 مدل درسا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
24 مدل درسا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
25 مدل النا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
26 مدل النا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
27 مدل النا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
28 مدل النا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
29 مدل ساینا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
30 مدل ساینا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
31 مدل ساینا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
32 مدل ساینا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
33 مدل آرمیتا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
34 مدل آرمیتا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
35 مدل لیدا حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
36 مدل لیدا حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
37 مدل ماهرخ کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
38 مدل ماهرخ کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
39 مدل ماهرخ متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
40 مدل ماهرخ متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
41 مدل ماهرخ بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
42 مدل ماهرخ بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
43 مدل آناهیتا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
44 مدل آناهیتا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
45 مدل آناهیتا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
46 مدل آناهیتا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
47 مدل درنا کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
48 مدل درنا کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
49 مدل درنا بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
50 مدل درنا بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
51 مدل ماهک کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
52 مدل ماهک کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
53 مدل ماهک متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
54 مدل ماهک متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
55 مدل ارژن کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
56 مدل ارژن کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
57 مدل اطلس متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
58 مدل اطلس متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
59 مدل اطلس بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
60 مدل اطلس بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
61 مدل کیوان کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
62 مدل کیوان کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
63 مدل کیوان متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
64 مدل کیوان متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
65 مدل کیوان بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
66 مدل کیوان بزرگ حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
67 مدل برسام حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
68 مدل برسام حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
69 مدل هرمس کوچک  حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
70 مدل هرمس کوچک  حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
71 مدل هرمس متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
72 مدل هرمس متوسط حلزونی دو طرفه تماس بگیرید
73 مدل مهرسا حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
74 مدل مهرسا حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
 75 مدل شهاب حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
76 مدل شهاب حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
77 مدل ارس کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
 78 مدل ارس کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
79 مدل ارس بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
80 مدل ارس  بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
81 مدل تیتان کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
 82 مدل تیتان کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
83 مدل تیتان بزرگ حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
84 مدل تیتان بزرگ حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
85 مدل آبتین کوچک حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
86 مدل آبتین کوچک حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
87 مدل آبتین متوسط حلزونی  یکطرفه تماس بگیرید
88  مدل آبتین متوسط حلزونی  دو طرفه تماس بگیرید
89 مدل آبتین بزرگ حلزونی  یکطرفه
90  مدل آبتین بزرگ حلزونی  دو طرفه
91 مدل روژان کوچک حلزونی  یکطرفه
92 مدل روژان  کوچک حلزونی  دو طرفه
93 مدل روژان متوسط حلزونی  یکطرفه
94  مدل روژان متوسط حلزونی  دو طرفه
95 مدل روژان بزرگ حلزونی  یکطرفه
96  مدل روژان بزرگ حلزونی  دو طرفه
97 مدل سیمین کوچک حلزونی  یکطرفه
98 مدل سیمین کوچک حلزونی  دو طرفه
99 مدل سیمین متوسط حلزونی  یکطرفه
100  مدل سیمین متوسط حلزونی  دو طرفه
101 مدل سیمین بزرگ حلزونی  یکطرفه
102 مدل سیمین بزرگ حلزونی  دو طرفه
103 مدل دینا کوچک حلزونی  یکطرفه
104 مدل دینا کوچک حلزونی  دو طرفه
105 مدل دینا متوسط حلزونی  یکطرفه
106  مدل دینا متوسط حلزونی  دو طرفه
107 مدل دینا بزرگ حلزونی  یکطرفه
108 مدل دینا بزرگ حلزونی  دو طرفه
109 مدل نارون حلزونی  یکطرفه
110 مدل نارون حلزونی  دو طرفه
111 مدل آکام حلزونی  یکطرفه
112 مدل آکام حلزونی دو طرفه
دسته بندی قیمت چراغ پارکی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به بالا

درباره پارک کالا

پارک کالا یکی از بزرگترین تولید کنندگان چراغ های پارکی قابل استفاده در فضای سبز، حیاط خانه ، ویلا، فضای شرکت، ادارات و .. با بیش از 10 سال تجربه در ایران به شمار می آید. شما مشتریان عزیز می توانید انواع چراغ پارکی، سر دری، چمنی، حلزونی، آویز و چراغ دیواری و.. را بررسی و خرید کنید.

تماس با پارک کالا

  • 09122876943  _02133987020
  • 02133987020 _02133987040
  • 02133944805 _02133944957
  •  info.tyana@gmail.com
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
Open chat
1
دریافت پشتیبانی در واتس اپ
سلام !
تماس با ما